ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 297

Акультурація

Акультурація - процес взаємовпливу культур, сприйняття одним народом повністю чи частково культури іншого народу. Слід розрізняти акультурацію та асиміляцію, за якої відбувається повна втрата одним народом своєї мови та культури за контакту з інш ...

Асиміляція (культурна)

Культурна асиміляція - процес прийняття певним народом або спільнотою культури та самосвідомості іншого народу або спільноти. Розчинення асимільованого народу або спільноти із народом або спільнотою, що проводить асиміляційну політику. Наслідок а ...

Атушські уйгури

Атушці, атушські уйгури, артушці, артушські уйгури - невелика уйгурська субетнічна група. Розмовляють атушським говором центрального діалекту уйгурської мови. За антропологічними ознаками у більшості належать до паміро-ферганського типу європеоїд ...

Білі люди

Білі люди - історичний і культурно-етнографічний термін, що вживається в різних контекстах для опису європеоїдного населення. Основні носії даного терміну - європейські народи. Також термін "білі люди" іноді застосовують для опису народів Близько ...

Відчуття часу

Відчуття часу. Сприйняття людиною поточного часу є частиною її світовідчуття, породжує певні ціннісні орієнтації, впливає на її поведінку. На рівні етносу відчуття часу підпорядковується закономірностям, що випливають із загальних законів етноген ...

Дифузіонізм

Дифузіонизм - напрям в соціальній антропології і етнографії, культурології, археології, соціології, в основі якого покладена ідея поширення культурних явищ через контакти між народами - торгівлю, переселення, завоювання; орієнтація в науках про к ...

Домінуюча меншість

Домінуюче меншість - расова, релігійну та/або етномовна меншість, яка зосередила в своїх руках диспропорційно велику, а іноді і переважне політичне, економічне або культурне панування в країні чи області незважаючи на невелику абсолютну і/або від ...

Дуля

В сучасному значенні дуля є жестом, який символізує відсутність чого-небудь або відмову дати це. Наприклад, якщо людину просять дати грошей, а вона показує дулю, це може означати її агресивне небажання дати гроші. Точно так само дуля може слугува ...

Еволюційна школа

Еволюціонизм - напрям в антропології людини, утворення людських рас та нормальні варіації фізичної будови людини) і етнографії, розселення, процеси культурно-побутових відносин на всіх етапах історії людства народів). Час зародження - 19 ст. Заці ...

Екзотика

Екзотика - ювелірні вироби, побутові речі, військова зброя, знаряддя для полювання, явища суспільного життя, живі організми - типові, характерні для віддаленого географічного району і віддалених країн чи віддаленої історичної доби і незвичні, нет ...

Екстеріорика

Екстеріорика - сукупність публікацій, що мають той чи інший стосунок до певної країни та/або нації, але виданих за її межами. Екстеріорика, разом з державною бібліографією, складає національну бібліографію. Екстеріорика може включати: видані за м ...

Ендонім

Ендонім - топонім або етнонім, що вживається місцевим населенням або народом стосовно до себе і своєї території. Також відомий як самоназва. Назва географічного обєкта мовою, якою спілкуються на території, де розташований цей географічний обєкт. ...

Етнічна адаптація

Етнічна адаптація - пристосування людини або групи людей до нового етнічного середовища, а частково і пристосування до них цього середовища з метою співіснування та взаємодії. Спершу поняття "адаптація" виникло у біології; в суспільні науки перен ...

Етнічна батьківщина

Етнічна батьківщина - природно-географічний ареал з усією сукупністю властивих йому й обумовлених історично особливостей ландшафту, клімату, флори та фауни, що позначилися на формуванні певного етносу і на природному фоні якого під впливом різном ...

Етнічна межа

Етнічна межа - умовна лінія, що розмежовує етнічні території. Етнічною межею є умовна лінія граничного поширення поселень з чисельною перевагою певної етнічної спільноти над будь-якою іншою етнічною спільнотою, лінія, що розмежовує територіальні ...

Етнічна територія

Етнична територія - частина Землі, що характеризується певною однорідністю етнічного складу постійних її мешканців, і відрізняється цим від суміжних ділянок земної поверхні. Етнічна територія змінюється в часі та просторі. Таке розуміння етнічної ...

Етнічне поле

Гіпотеза етнічного поля була запропонована Л. М. Гумільовим з метою пояснення феномена єдності етнічних систем, яка координує дії їхніх складових елементів. Етноси лише в деяких випадках збігаються з єдиними організаціями, керованими централізова ...

Етнічне ядро

Етнічне ядро - згуртована самосвідома сукупність людей одного й того ж походження, на базі якої формується та чи та етнічна спільнота, котра складає її основу, яка також виступає державотворчим чинником.

Етнічний анклав

Етнічний анклав - порівняно невелика частина етнічної території певного етносу, оточена зусюдибіч іншоетнічною територією. Етнічний анклав є ніби острівцем в іншоетнічному морі. Межі етнічних островів та державно-політичних анклавів не збігаються ...

Етнічний гомеостаз

Етнічний гомеостаз - стан етнічної системи, при якому її життєвий цикл повторюється з покоління в покоління без істотних змін і система зберігає рівновагу з ландшафтом і всіма подібними етнічними системами, не проявляючи при цьому будь-яких форм ...

Етнічні цінності

Етнічні цінності - це сукупність життєвих установок, орієнтирів, моральних ідеалів, культурних традицій, які самі члени етносу вважають найбільш характерними й важливими для свого народу й, в остаточному підсумку, для призначення людини взагалі. ...

Етногенез

Етногенез - процес формування і розвитку етнічних спільностей. Традиційна оцінка етносів визначається ретроспективно за допомогою даних різних дисциплін від початкової точки безперервності етнокультурного розвитку конкретного народу.

Етногенез білорусів

Етногенез білорусів - процес формування білоруського етносу. Білоруський народ - одна з гілок підгруп східних словян у складі словянської групи індоєвропейської сімї народів. Сформувався внаслідок тривалих і складних етнічних процесів, що відбува ...

Етногенез росіян

Росіяни не являють собою одної раси. Розселяючися на величезній території і змішуючись з різими племенами, вони не можуть являти собою якийсь один антропологічний тип. До початку словянської колонізації теперішньої центральної Росії - колиски рос ...

Етногенез шведів

Етногенез шведів - історичний процес етнічного формування шведського народу. За визначенням соціолога О. В. Нельги етногенез - це сукупність соціально-історичних та духовно-культурних процесів, що призводять до виникнення етнічного як явища і зум ...

Етногеографія

Етногеографія, або етнічна географія - одна з географічних наук, яка розвивається на стику з історичними науками, соціологією, психологією, політологією, статистикою населення, демографією. Етногеографія вивчає географічне розміщення етнічних спі ...

Етнографічне районування

Етнографічне районування - поділ певної території на локальні культурно-побутові групи населення - етнографічні групи, які мають спільні риси мовного, звичаєвого, господарського характеру, зумовлені природним середовищем та історичним розвитком к ...

Етнонім

Етнонім - племя, народ й грец. όνυμα - імя, назва) - термін для позначення будь-якого етносу або етнічної спільності: роду, племені, племінного союзу, народу, народності, нації. Серед етнонімів чітко розрізняють самоназви та назви, дані іншими на ...

Етноматематика

Етноматематика - розділ математики, що досліджує культуру, у якій виникає математика. Етноматематика особливо зосереджена на математиці, що є частиною загальної культури, а не на формальній, академічній математиці, хоча деякі етноматематики вивча ...

Етномовна спільність

Етномовна спільність - поняття, іноді застосовуване деякими авторами до різновиду метаетнічної спільності. Ці автори у складі метаетнічних спільнот виділяють етносоціальні спільності, які виступають найчастіше як метаетнополітичні спільності. До ...

Етнос

Етнос - стійке соціальне угруповання людей, що виникло упродовж тривалого історичного розвитку на певній території, де люди мають власну біологічну складову, мову, культуру, усвідомлення власної єдності та відмінності від інших етносів. Важливі у ...

Жорна

Жорна, зменш. жоренця - пристрій для ручного і механізованого помолу збіжжя, а також руд, складений з двох каменів, одного над другим, з котрих горішній є рухомий над долішнім. Один камінь жорен називається жорно.

Ілійські уйгури

Ілийці, кульджинці, ілийські уйгури - велика етнографічна група уйгурів. Розмовляють ілійським говором центрального діалекту уйгурської мови. Антропологічно у більшості належать до змішаного південносибірського типу, зустрічаються також представн ...

Калим

Калим - традиція сплати викупу, який сплачує наречений та його сімя за наречену її батькам або родичам. Був поширений у багатьох, в першу чергу, тюркських народів, Центральної і частково Східної Азії, Поволжя, Уралу і Зауралля, а також Кавказу. Ф ...

Кладовище

Клaдoвище або цвинтар - місце, в якому ховають тіла і кремовані останки померлих людей, здійснюють церемонію, ритуал поховання - похорон; поминання померлих. У різних культурах і релігіях церемонії або обряди поховання значно відрізняються. Почин ...

Кольорові

Кольорові - етнічний дескриптор, який використовується для позначення людей, які мають колір шкіри, відмінний від білого. Історично використовувався у Сполучених Штатах Америки та Великій Британії. У США цей термін, як правило, позначає все небіл ...

Кувада

Кувада - звичай, під час якого породілля повертається до виконання домашніх обовязків, у той час як чоловік лежить у ліжку і стогне, намагаючись у такий спосіб відволікти увагу злих духів від справжньої матері та дитини. Після пологів дружини, чо ...

Латиноамериканці

Латиноамериканці - узагальнена назва іспано- та португаломовних народів, що населяють територію сучасної Латинської Америки та широко представлені також в США, Іспанії, Канаді, Португалії, Італії, Великій Британії та інших країнах внаслідок еконо ...

Людський зоопарк

Людський зоопарк - публічні виставки людей у XIX і XX століттях, метою яких було продемонструвати вихідців з Азії та Африки в так званому природному і часом примітивно-дикунському вигляді. Виставки часто підкреслювали культурні відмінності між лю ...

Міграційна школа

Міграційна школа, або Школа запозичення, чи Теорія запозичення - теорія в фольклористиці та літературознавстві, що пояснює схожість фольклорних сюжетів їх міграцією з одного загального джерела. Спочатку її прихильники всі сюжети зводили до "Панча ...

Народ

Народ, також нарід) - багатопланове поняття, яке може мати такі значення: Народ - люди загалом, переважно у великій кількості. Народ - форма національної та етнічної єдності. Народ - громадсько-політична сила, на яку опирається офіційна влада в к ...

Народна архітектура

Народна архітектура - неперсоніфікована архітектура, генеза якої підпорядкована природним факторам замість смакових переваг і модних тенденцій. Поняття відноситься до будь-якої епохи і будь-якої культури, включає різновиди житлових, господарських ...

Народність

Народність - це форма спільноти людей, яка історично виникає за родоплемінною спільністю і формується на певній території при натурально-господарчій діяльності у процесі злиття, консолідації різних племен або етносів завдяки створенню єдиної мови ...

Народознавство

Народознавство - наука, що досліджує етнічні спільноти на предмет визначення специфічних ознак і функцій, виявлення їх змісту та закономірностей процесу становлення з погляду забезпечення існування етносу. Народознавство - система знань про конкр ...

Національно-культурна автономія

Національно-культурна автономія - форма самоорганізації етнічних груп для збереження та розвитку їх самобутньої культури і забезпечення відповідних прав. На відміну від національно-територіальної автономії національно-культурна автономія встановл ...

Негр

Негр - назва людини негроїдної раси. В англійській мові цьому слову відповідає negro, що має переважно нейтральний відтінок. Утім, в сучасній англійській мові negro вживається дедалі рідше з огляду на політичну коректність. Його похідні, такі як ...

Неконтактні народи

Неконтактні народи - народи, які за власним рішенням чи через збіг обставин живуть без істотного контакту з зовнішнім світом і сучасною цивілізацією. Навряд чи зараз існують народи, що ніколи не мали ніяких контактів з сучасною цивілізацією, прот ...

Палиця

Палиця, палка, кий, кийок, збільш. палюга, зменш. паличка, збірн. паліччя, патик, рідко патика - відділена від дерева й очищена від пагонів частина тонкого стовбура або товстої гілки, а також подібний предмет з якого-небудь матеріалу, що вживаєть ...

Пасіонарна індукція

Пасіонарна індукція - зміна настроїв і поведінки людей в присутності більш пасіонарних особистостей. Пасіонаріям вдається навязувати оточуючим свої поведінкові установки, навязувати їм підвищену активність і ентузіазм, які від природи цим людям н ...