ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261

Опис

Опис - поширений композиційно-стилістичний спосіб викладу матеріалу в художньому, передусім епічному творі, полягає у послідовному відтворенні логічних звязків між явищами, поняттями, у фіксуванні окремих ознак, рис, властивостей персонажів, зобр ...

Очуднення

Очуднення або учуднення - один із прийомів художнього відтворення дійсності, теоретично обґрунтований В. Шкловським. Сенс його полягає в тому, що письменник з метою загострення читацького сприйняття подає несподіваний, "чудний" погляд на зображув ...

Парафраза

Парафраз або Парафраза - переказ, виклад тексту своїми словами. Парафразами називаються різні види переробки тексту зокрема, літературного твору: докладне пояснення короткого тексту, скорочений виклад великого тексту адаптація, спрощений виклад в ...

Поетика

Поетика - один із найдавніших термінів літературознавства, який постійно зазнавав внутрішньої змістової переакцентуації у звязку із еволюцією художньої літератури.

Принцип айсберга

"Принцип айсберга", або "теорія айсберга" - концептуальний художній спосіб зображення подій, при якому на поверхні твору, міститься лише невелика кількість інформації, необхідної для розуміння ідеї твору, в той час, як більша частина є імпліцитно ...

Продовжувана серія

Продовжувана серія - термін, що використовуються у сфері коміксів на означення історій, випуск яких продовжується й немає визначеної наперед кількості номерів що плануються до друку, на відміну від обмеженої серії, одинака, графічного роману чи т ...

Прозаїзм

Прозаїзм - термін позначення слів або словесних оборотів, які застосовуються у мові науковій та діловій, або повсякденній розмовній, але не допускаються стилістичним "каноном" в мові поезії, і "випадають" з поетичного контексту. Це слово, взяте з ...

Ремарка (література)

Ремарка - літературознавчий термін, яким позначають авторські пояснення в тексті драматичного твору, що містять стислу характеристику обставин дії, зовнішності та поведінки дійових осіб. Наприклад, українська опера на дві дії "Наталка Полтавка" І ...

Словник мови письменника

Словник мови письменника - словник, що подає лексико-фразеологічний перелік, пояснення та кількість слів, що їх уживав письменник. Словники мови письменників фіксують слова і звороти з художніх текстів із тими значеннями, у яких вони використані ...

Стилізація

Стилізація - у мистецтві й літературі свідоме наслідування формальних прикмет якогось стилю. У мистецтві можна стилізувати під будь-який стиль ; часом це наслідування виростає у власні стилі. Стилізація це один із прийомів візуальної організації ...

Сугестія (літературознавство)

Сугестія - жанрова специфіка літератури, базована на нюансованій тональності, додаткових смислових натяках, передчуваннях. Звернена до емоційної сфери, до підсвідомості, вона навіює читачеві думки і переживання письменника.

Сюжет

Сюжeт - різновид наративу, сукупність подій у художньому творі, повязаних причинно-наслідковими звязками, що розкриваються в певній послідовності. Сюжет є трансформацією фабули, котра містить події в логічній та часовій послідовності, тоді як в с ...

Темп (розповідь)

У літературі темп - це швидкість, з якою розповідається історія Кількість слів, необхідних для опису певної події, не залежить від того, скільки часу триває подія, проте залежить від того, наскільки важливим є цей момент для розповіді. Темп визна ...

Тетралогія

Тетралогія або квадрологія - це літературний, музичний або кінематографічний твір, що складається з чотирьох різних робіт, як, наприклад, трилогія складається з трьох. Тетралогія може характеризуватися героями, єдністю сюжетно-композиційної побуд ...

Трикстер

Трикстер - поширений архаїчний персонаж міфологій народів світу. Трикстер характеризується порушенням загальноприйнятих норм, здатністю легко виходити за моральні межі, що в підсумку сприяє відновленню порядку чи виробленню нових правил. Термін у ...

Трилогія

Трилогія - три самостійні твори одного автора, повязані єдністю задуму, сюжету тощо. Первинно в давньогрецькій літературі - три трагедії, обєднані в одне ціле єдиністю фабули або ідейного змісту. Найпоширеніші трилогії в літературі, кіно, а також ...

Художній твір

Художній твір - термін, яким позначають твір, що має передусім естетичну або розважальну цінність. Тут цей термін використовується, коли мова йде про твори літератури й кіно, тоді як картини, статуї тощо частіше називають витворами мистецтва. Худ ...

Художні засоби

395; 586/mode/1up?view=theater Відсторонення; Зображально-виражальні засоби; Локальний прийом // Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт уклад. Ю. І. Ковалів. - Київ: ВЦ "Академія", 2007. - Т. 1: А - Л. - С. 183; 395; 586. Час художній // Шев ...

Концептуальна модель

Концептуальна модель 1. Формулювання змістовного і внутрішнього представлення, що поєднує концепцію користувача й розробника моделі. Вона включає в явному виді логіку, алгоритми, припущення й обмеження. 2. Абстрактна модель, яка виявляє причинно- ...

Аналогія

Аналогія - - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Гіпотеза справедливого світу

Гіпотеза справедливого свиту або Омана справедливого свиту - це когнітивне упередження, що дії людини завжди призведуть до морально справедливих та відповідних наслідків для цієї людини таким чином, що врешті-решт всі благородні дії отримають вин ...

Дерево Порфирія

Дерево Порфирія, або Древо Порфирія - графічна деревоподібна структура, за допомогою якої можна показати кроки послідовного дедуктивного дихотомічного ділення понять від вищих до нижчих. Свою назву схема отримала в честь Порфирія 232/233 - 304/30 ...

Економічна модель

Економична модель - формалізований опис за допомогою математики й економетрики і кількісне вираження економічних процесів і явищ, що абстрактно відображає реальну картину економічного життя. Економічна модель передбачає спрощене представлення еко ...

Інтерпретація

Інтерпретація - розяснення, тлумачення наукових і літературних текстів, творів образотворчого мистецтва; також - відтворення. Інтерпретація літературознавство Інтерпретація музика

Логічний квадрат

Логічний квадрат - це схематичний засіб класифікацій суджень. Він насправді має форму геометричного квадрата, з його допомогою система класифікації включає всі атрибутивні судження. Причому загальні й одиничні судження розглядаються як тотожні за ...

Математична модель

Математична модель - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.

Можливий світ

Поняття можливого світу використовується у філософії та логіці для формулювання модальних тверджень. У сучасному філософському дискурсі концепція можливих світів популярна, але залишається спірною.

Палац памяті

Палац памяті - це спосіб покращення памяті, який використовує візуалізацію з використанням просторової памяті та знайомі дані про своє середовище, аби швидко й ефективно згадати інформацію. Палац памяті також відомий як метод асоціацій, дворець п ...

Світогляд

Світогляд - форма самосвідомості людини і суспільства, система узагальнених поглядів щодо місця людини у світі та взаємовідносин з ним. Світогляд засновується на співвіднесенні дійсного та уявного, теорії та практики, досвіду, переконань та ідеал ...

Таблиці істинності

Таблиця истинності - математична таблиця, що широко використовується у математичній логіці зокрема в алгебрі логіки, численні висловлень для обчислення значень булевих функцій. Під "логічною функцією" також логічною операцією у цьому випадку розу ...

Таблиця множення

Таблиця множення - математична таблиця, що використовується для визначення операції множення для алгебраїчних систем. Таблиця множення десяткових чисел вивчається як складова частина елементарної арифметики по всьому світу, оскільки вона закладає ...

Уявний експеримент

Уявний, або мисленнє́вий, експеримент - це аналіз такої ситуації, яку у принципі відтворити неможливо, тобто це форма мислення, в якій реальні моделі замінені ідеалізованими уявленнями про них. Можна сказати, що уявний експеримент - це програванн ...

Емпіричне правило

Емпіричне правило - це широко використовуваний принцип, що не має на меті бути повністю точним для будь-якої ситуації. Це проста у вивченні та застосуванні процедура для обчислення чи пригадування певного значення. Подібне поняття, евристика, вик ...

Правило

Правила внутрішнього трудового розпорядку Футбол Правила дорожнього руху Правила спортивних ігор Правила правопису Правила гри Церковний канон Релігійні правила Правила в бізнесі Інвестиційні правила Правило "Демонстрації та Виставки" Правила в т ...

Принцип Анни Кареніної

Принцип "Анни Кареніної" - описує ситуації, коли успіх будь-якого проекту, задуму чи справи можливий лише при одночасній наявності цілого ряду факторів і, отже, відсутність хоча б одного з таких факторів прирікає все підприємство на невдачу. Прин ...

Принцип відповідності

Принцип відповідності - одне з положень копенгагенської інтерпретації квантової механіки, яке вимагає того, щоб при збільшенні розмірів фізичної системи її квантові властивості переходили б у класичні. Точніше принцип відповідності формулюється я ...

Принцип Коперника

Принцип Коперника - полягає в тому, що ні Земля, ні Сонце не займають якесь особливе становище у Всесвіті. Принцип бере свій початок зі зміни парадигми при переході від геоцентричної системи світу до геліоцентричної. Названий на честь відомого ас ...

Принцип Ландауера

Принцип Ландауера - припущення, що накладає обмеження на мінімальні енергетичні затрати, необхідні для виконання обчислень. Його висловив у 1961 році співробітник IBM Рольф Ландауер. За припущенням Ландауера при виконанні будь-якої логічно незвор ...

Принцип максимуму Понтрягіна

Принцип максимуму Понтрягіна - необхідна умова оптимальності в задачах теорії оптимального управління. Нехай рух обєкта описується системою диференціальних рівнянь d x d t = f x, u {\displaystyle {\frac {dx}{dt}}=fx,u}, де х = х1, …, хn - векторн ...

Принцип невизначеності

Принцип невизначеності є фундаментальною засадою квантової механіки, яка стверджує, що принципово неможливо одночасно виміряти з довільною точністю координати й імпульси квантового обєкта. Це твердження справедливе не лише щодо вимірювання, а й щ ...

Принцип нерозрізнюваності частинок

Принцип нерозрізнюваності частинок - одне з основних тверджень квантової механіки, згідно з яким частинки однакового роду жодним чином не можливо розрізнити між собою й проіндексувати. На відміну від класичної фізики, у квантовій механіці положен ...

Принцип Паулі

Принцип Паулі - квантово-механічний принцип, згідно з яким у багаточастинковій системі невзаємодіючих ферміонів ніякі дві частинки не можуть описуватися хвильовими функціями з однаковим набором усіх квантових чисел. Принцип сформульовано Вольфган ...

Простота

Простота - властивість, якість або умова вважатись простим та елементарним за складом. Часто позначає красу, чистоту або ясність. Прості речі часто легше розясняти та зрозуміти, аніж складні. Простота може значити свободу від труднощів, натуги аб ...

Таліон

Таліон - у звичаєвому праві давніх народів правило, за яким міра покарання повинна дорівнювати тяжкості вчиненого злочину, тобто має відтворювати шкоду, заподіяну злочином. Таліон відомий з давніх-давен у багатьох народів. Так, ст. 200 законів Ха ...

Поверхня обертання

Поверхня обертання - поверхня, утворена при обертанні навколо прямої довільної лінії. Наприклад, якщо обертати пряму, що перетинає вісь обертання, то при її обертанні отримуємо колову конічну поверхню, якщо пряма паралельна до осі обертання, то к ...

Безодня (релігія)

Безодня - у Біблії далекий глибинний світ. Має декілька значень: первозданні води, хаос; підземні води; моря і річки; потойбічний світ, край померлих, лімбо; край злих духів, пекло. У двох останніх значеннях вживається у Новому Заповіті. Також - ...

Ґіннунґаґап

Ґіннунґаґап - первинний хаос, світова безодня. Сама по собі вона позбавлена життя, але там виникло два світи - Ніфльгейм і Муспельгейм, і від їх взаємодії в порожнечі світової безодні зародилось перше живе створіння - велетень Імір.

Сигіл

Сигіл або Сигілла - символ або комбінація символів у магії. Сигіли використовували маги, алхіміки для виклику і керування надприродними силами. Сигіл відігравав досить важливу роль у гримуарі. Найвідоміші сигіли представлені в середньовічних магі ...

Тихізм

Тихізм - вчення про панування випадку, і те, що Всесвіт має свободу вибору законів, а фатальна необхідність в природі відсутня. Концепцію тихізму запропонував американський філософ Чарлз Сандерс Пірс. Пірс не заперечував наявність у Всесвіті певн ...

Тіамат

Тіамат - у вавилонській міфології богиня хаотичного солоного океану, що злившись разом з своїм чоловіком Абсу, богом прісної води, породила інших богів. Заради помсти за вбивство Абсу пішла на богів війною. Бог Мардук убив її, а з частин її тіла ...